Häzirki döwürde adamyň güýjüne zerurlyk duýulýan her bir işiň gelejekde Emeli intellekt we enjamlar tarapyndan ediljekdigi öňe sürülýär. Emma adamyň ornuny hiç zadyň tutmajakdygyny pikir edýänlerem bar. Eýsem haýsy hünäre näderejede howp abanýar?

Awtomatlaşdyrma we Emeli intellekt boýunça täzelikler, adamyň ozal görülmedik täze eşretli şertlere eýe bolmagy taýdan ýokary potensiala eýe.

Aýratynam ykdysadyýetlerimizi kadalsyzlaşdyrma birnäçe nesiliň dowamynda durmuşymyza ýaramaz täsir ýetirme we Stepan Hawking ýa-da İlon Mask ýaly adamlaryň pikirine görä adamzady ýok etme ähtimaly hem bar.

Bütindünýä ykdysadyýet forumy bu mowzukda habarnama taýarlady.

Emeli intellekt we robot ylmyndaky depginli ösüşlerden gözbaş alýan enjamlaryň, adamlaryň edýän işleriniň esasy bölegini ýerine ýetirme potensialynyň bardygy netijesini çykardy.

Bu barasynda 26 ýurtda, 15 pudakda ylmy barlag geçirildi. 2025-nji ýylda adamlar bilen enjamlaryň arasynda ýüze çykjak täze iş bölünşigi sebäpli orta we uly göwrümli kärhanalarda 85 million işiň bökdençlige sezewar boljakdygy çaklanylýar.

Geçirilen barlaga görä pudaklardaky her 100 işden 52 sanysy enjamlar, 48 sanysy bolsa adamlar tarapyndan berjaý ediler.

Ozalkysy ýaly käbir täze işler ýüze çykjak hem bolsa, esasanda ýokary ukuply enjamlaryň gymmaty wagtyň geçmegi bilen aşaklap, ukyby artdygy saýyn olar ýeterlik bolmaz.

Halkara robotiki federasiýasy, industrial robotlaryň ululygynyň ýylda ortaça 14 göterim artjakdygyny çaklaýar.

Müşderiler bilen gatnaşyklar bölüminiň işgärleri, hasabatçylar, resepşynda işleýänler, redaktorlar, bölek söwda pudagynyň işgärleri işinden mahrum bolma howpy iň ýokary bolan toparlar.

Wideolary halamagy we pikirleriňizi teswirlerde yazmagy ýatdan çykarmaň. Siziň pikirleriňiz biziň üçin öran möhüm.